Choď na obsah Choď na menu
 


Aktuálna úradná správa zo dňa 29. 10. 2010

29. 10. 2010

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.14  28. 10. 2010

 

- Radava - Trávnica II. tr. dosp.  11. kolo - kontumuje stretnutie podľa SP  čl. 100/b a podľa SP čl. 106/e priznáva 3 body a skore 3:0 v prospech FO Radava. FO Trávnica uhradí podľa RS časť A bod 6 písm. pre FO Radava 30 €. Doklad o zaplatení FO Trávnica je povinný predložiť do 14 dní.  Odstupuje FO Trávnica na DK s návrhom udelenia pokuty 50 € podľa RS časť B bod 13 písm. f.

 

-  Dáva do pozornosti FO , aby do svojich pripravovaných plánov zimnej prípravy počítali aj s pripravovaným zimným halovým turnajom, ktorý podľa RS je naplánovaný na 29.1.2011. Termín odovzdania prihlášok bude upresnený dodatočne prostredníctvom ÚS.

 

DK  č.13  28. 10. 2010

Nepodmienečne zastavená činnosť:

U 130 Matej Malý FO V. Kýr dorast 3 s.s. N (čl.1/6/1/b) od 18.10.2010

U 131 Tomáš Mráz FO Bánov MO dosp. 1 s.s. N (čl. 1/1/a) od 25.10.2010

U 132 Michal Malík FO Úľany n/Žit. Dosp. 3 s.s. N (čl. 1/6/1/b) po odstátí tresty za 4 ŽK od 25.10.2010

U 133 Roman Szenesi  FO Belá III.tr. dosp.  2 s.s. N (čl.1/3/b) od 25.10.2010

U 134 Matúš Kolečáni FO Kolta žiaci 1 s.s. N (čl.1/1/b) 25.10.2010

U 135 Zsolt Izsák FO Strekov MO dosp.  3 s.s. N (čl. 1/6/b) od 18.10.2010

U 136 Adrián Farkas FO Bajtava III.tr. dosp.  1 s.s. N (čl. 1/1/b) od 18.10.2010

U 155 Sledz Tomáš FO Šurany dorast 4 mesiace N (čl. 1/6/3/a) od 25.10.2010

 

Za 4 ŽK :

U 137 Gabriel Horváth FO Strekov  od 18.10.2010 1 s.s. N

U 138 Miloš Martišek  FO Kolta od 18.10.2010 1 s.s. N

U 139 Patrik Farkaš FO Maňa  od 18.10.2010 1 s.s. N

U 140 Marcel Prusenka FO Maňa od 25.10.2010 1 s.s. N

U 141 Daniel Kúth FO V. Kýr od 25.10.2010 1 s.s. N

U 142 Michal Malík FO Úľany n/Žit. od 25.10.2010 1 s.s. N

 

Neprerokované:

U 143 Marián Pekaj FO Kamenín /ČK dorast

U 144 Milan Kostka FO Kamenín / ČK dorast

U 145 František Smiešny FO Šurany / ČK dorast

U 146 Róbert Hovák FO Hul / ČK žiaci

U 147 Ferenc Takács FO Mužla / 4xŽK dosp.

U 148 Róbert Keszeg FO Mužla / 4xŽK dosp.

U 149 Tomáš Záhumenský FO Kmeťovo / 4xŽK dosp.

U 150 Erik Balogh FO Šurany  / 4xŽK dosp.

U 151 Erik Molnár FO Kamenín / 4xŽK dorast

 

Poplatky a pokuty:

U 152 FO Strekov MO dosp. 10€+10€ (U135)

U 153 FO Strekov MO dosp. 10€+10€ (U137)

U 154 FO Bajtava III.tr. dosp. 10€+10€ (U136)

 

Tresty:

U 156 FO Trávnica – na návrh ŠTK pokuta 50 € (RS , časť A bod 12, písm.f) nenastúpenie na stretnutie

U 157 FO Šurany B  dorast  (inzultáciu R hráčom) pokuta 100 € + 20€ RP. HU Jozef Mikula  - zákaz výkonu všetkých funkcií  do 30.6.2011, 1x úradný dohľad na náklady FO  do 30.6.2011, zvýšenie US na 10 do 30.6.2011.

U 158 FO Vlkas  dosp. – pokuta 50€  + 20€ RP (čl.2/1/b),  zvýšenie US na 15 do 30.6.2011.

U 159  FO Mojzesovo – pokuta 50€ + RP 20€ (čl. 2/1/c), divák Andrej Šrámek – zákaz vstupu na všetky stretnutia  FO Mojzesovo 12 mesiacov N od 25.10.2010

 

U 160 FO Rastislavice dosp.  Pokuta 100€ + 20€ RP (čl.2/1/c), zvýšenie US na 15 dp 30.6.2011. HU Pavol Repka – zákaz výkonu všetkých funkcií do 30.6.2011, 1x úradný dohľad na náklady FO do 30.6.2011.

Oznamy:

uvoľňuje činnosť nasledovným FO:

U 161 FO Komoča

U 162 FO Obid

Eviduje:

U 163 Patri Malý FO V.Kýr  2x ŽK v kategórii dorast, 2x ŽK v kategórii dosp.

U 164 pozýva  predsedu FO Šurany - Kostolný Sek p. Karola Zajíčka na svoje zasadnutie dňa 4.11.2010 o 16.30 hod

 

Proti rozhodnutiam DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia ÚS.

Najbližšie zasadnutie DK bude 4.11.2010.

 

KR  č.15  28. 10. 2010

 

- Chyby v Zápisoch, 11. kolo: dospelí - Bálint, Meton, Samaras, Lakatos (1 chyba), Buranský (2 chyby), R. Kocsis (5 chýb), mládež - Hamran, Berecz, Voros, Odstrčil, Šeben, Mešter, Sklenár, Švec (1 chyba), Zemko, Rečka (2 chyby), Balogh (3 chyby),

 

- na základe hodnotenia DZ z dôvodu nenariadenia PK v stretnutí Mojzesovo - Semerovo (11. kolo) pozastavuje R Petrovi MAGDOLENOVI delegovanie na stretnutia 13. kola,

 

- opätovne sa vyskytli prípady nevhodného oblečenia R na stretnutiach dospelých (porušenie RS, časť B, bod 8, písm. a), rifle sú neprístupné !!!), v prípade opakovaných nedostakov v tejto súvislosti počas jarnej časti pristúpi KR k pozastaveniu delegovania R.

 

 

Ing. Peter KOVÁČ

predseda KR ObFZ  

 

KR-úsek DZ  č.10  21. 10. 2010

 

- na svojom zasadnutí vytkol DZ J. ČERVENOVI nedostatky v činnosti počas stretnutia Černík - Čechy, 9. kolo,

 

- predvoláva DZ HEGEDUSA na svoje zasadnutie dňa 28.10.2010 o 17.30 hod.,

 

- nedostatky v Správach o priebehu stretnutia: udelené číselné vyjadrenie hodnotenia R nezodpovedá vytknutým chybám v bodoch 1, 6, 7; časť Záverečný komentár neobsahuje všetky náležitosti v zmysle Zásad činnosti DZ,

 

- upozorňuje všetkých DZ, aby v tlačive o Fair - play súťaži uvádzali aj príslušné kolo odohraného stretnutia

 

 

 

Alexander KOVAČIC

vedúci úseku DZ 

 

 

KM  č.8  28. 10. 2010

pozýva na svoje zasadnutie dňa 3.11.2010 o 16.00 hod zástupcov FO, ktoré majú zaradené prípravky do súťaže riadené ObFZ.

 

Výkonný výbor  č.17  27. 10. 2010

Zápisnica  zo zasadnutia  VV  ObFZ Nové Zámky č. 5

 

Dňa 26.10.2010

 

 

 

Prítomní:   

Program:

1           Otvorenie

2.      Kontrola uznesení

3.         Informatívna správa predsedu ObFZ

4.         Vyhodnotenie Rady ObFZ

5.         Informatívna správa o bezhotovostnom styku

     6.       Informácie o prestupovom termíne

7.       Rôzne – Pripravenosť na halový turnaj  Predsedu ZsFZ

8.      Informácie o zmenách v obsadení V. – VIII. Kola

9.       Záver

 

 

K bodu 1./ Otvorenie

Predseda ObFZ p. Vojtech Brokeš privítal členov VV na svojom zasadnutí. Ospravedlňuje sa za posunutý termín zasadnutia.

 

K bodu 2./ Kontrola uznesení

Splnené.

 

K bodu 3./ Informatívna správa podpredsedu ObFZ

Bola podaná informácia z Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2010 a následne 16.10.2010.

 

K bodu 4./ Vyhodnotenie Rady ObFZ

 

Rada prebehla pokojne.

-          Príchod kapitánov do kabíny rozhodcov pred začiatkom stretnutia

-          Rada schválila, že register žltých a červených kariet nebude zverejnený na internete

-          Bola otvorená diskusia ohľadne zaradenia mládežníckych družstiev

-          Rada schválila Správy predsedov odborných komisií

-          Zobrala na vedomie podanie správy podpredsedu z Konferencie ZsFZ

 

K bodu 5./  Informatívna správa o bezhotovostnom styku

 

K dnešnému dňa 2 FO nezaplatili druhú splátku. Je to zverejnené aj v ÚS DK .

 

K bodu 6./  Informácia o prestupovom termíne júl, august, september

 

Prestupy a hosťovanie v letnom prestupovom termíne:

-          Dospelí: 63     630 €

-          Dorast:   24     168 €

-          Žiaci:    116     348 €

 

 

K bodu 7./  Rôzne

-          Predseda KM a ŠF – p. Bajkai – máme šikovných chlapcov /17/.  Ešte čakám , že sa ozvú oddiely.  Absolvovali sme už dva tréningy. Začal spolupracovať p. Zsembera  Róbert.  Treba osloviť p. Ujhelya.  Termín:  27.11.2010

-          Liga prípraviek skončila. 

-          Plánuje pripraviť Vianočný turnaj o putovný pohár predsedu ObFZ. Stojí za zváženie hrať na umelej ploche.

 

K bodu 8./  Informácie o zmenách v obsadení V. – VIII. Kola

 

-          Viď príloha: Zmeny v  V.kole : 1x z dôvodu pozastavenej delgácie, 1x z ospravedlnenie z náhlych pracovných dôvodov.  Iné zmeny HR neboli.

 

K bodu 9./  Záver

Rozchod v priateľskom duchu.

 

 

 

Sekretár  č.4  19. 10. 2010

Západoslovenský futbalový zväz  vyzýva FK, ktoré boli postihnuté záplavami, aby do 25.10.2010

poslali žiadosti o poskytnutie dotácie so zdôvodnením a fotodokumentáciou na sekretariát Slovenského futbalového zväzu.

VV SFZ 2.9. 2010 schválil poskytnutie finančnej a materiálnej pomoci všetkým FK, ktoré boli postihnuté záplavami .

 

 

Obsadenie R  č.13  28. 10. 2010

 

MO dospelí - 13. kolo, 07.11.2010 o 13:30 hod.

Vlkas - Semerovo (M. Szabo, M. Červen, Lukáč - Juhász)
Bánov - Strekov (Beták, ZsFZ, ZsFZ - Kucharovič)

Mojzesovo - Podhájska (Ondriáš, Zemko, Rečka - Marci) 
D. Ohaj - Svodín (Ilon, Zemko, Kasáš - Kováč, hrá sa 06.11.10 )
Kmeťovo - Rastislavice (Farkaš, Jaraba, Garai - J. Červen)
Kolta - Veľký Kýr (Ágg, Pásztor, Balogh - R. Ďatko)
Šurany "B" - Úľany n./Ž. (Szolár, Mešter, Zsembera - Klein, v ÚĽANOCH !!!)


II. trieda dospelí - 13. kolo, 07.11.2010 o 13:30 hod.

Palárikovo "B" - Trávnica (Troskovič, T. Birkus - Opial)
Bruty - Salka (Lakatos, Csépló, Deák - J. Ďatko)
Radava - Čechy (Matuška, Záhorec, Švec - Halász)
Lipová - Maňa (Meton, Hnidka - Guliš)
Michal n./Ž. - Jasová (J. Szabó, Bálint - Hegedus)
N. Vieska - Komoča (Samaras, Voros, Husár - Klucska)
Černík - Štúrovo "B" (Odstrčil, Mráz, Otruba - Matej)

 

III. trieda dospelí - 13. kolo, 07.11.2010 o 13:30 hod.

Andovce - N. Zámky "B" (Šeben, Hamran)
Hul - Kamenín (R. Kocsis, Hugyivár)
Jatov - Nána (Buranský, Kosziba)

Bajtava - Belá (Berecz)
Obid - Dedinka (Rozsnyó, Kotász)
Mužla - Bíňa (Duló, Sklenár)

Gbelce - voľno 
 

MO sk. A dorast - 13. kolo, 06.11.2010 o 13:30 hod. 

Mojzesovo - Trávnica (Lakatos, Farkaš)
Úľany/Ž. - Hul (R. Kocsis, Duló) 

Jatov - Podhájska (Ágg, K. Birkus)

D. Ohaj - Maňa (Sovský, hrá sa 07.11.10)
Dedinka - Rastislavice (Rečka, Deák)
V. Lovce - V. Kýr (Beták, J. Szabó)
Šurany "B" - K. Sek (Mešter, Zsembera, 07.11. o 10.30 hod. v ÚĽANOCH !!! ) 

 

MO sk. A žiaci - 13. kolo, 06.11.2010 o 11:30 hod. 

Mojzesovo - Vlkas (Farkaš, Lakatos)
Lipová - Hul (Duló, R. Kocsis)
Palárikovo - Podhájska (K. Birkus, Ágg)
D. Ohaj - Maňa (Zemko, Kasáš)
Dvory n./Ž. - Rastislavice (Garai, Voros)
V. Lovce - V. Kýr (J. Szabó, Beták)
Bánov - Černík (Hugyivár, Mráz)